• Toepasbaarheid

  Dit is een overeenkomst tussen u en de door u gerepresenteerde entiteit (hierna ‘u’ of ‘uw’) en float:left bvba – Husk (hierna ‘Husk’) met betrekking tot het aanmaken en het gebruik van uw Husk-account.

  Husk is een online tool voor interne opvolging van het volledige verkoopproces. Van eerste contact met de klant tot facturatie en alles daartussen; CRM, projectopvolging, taken, tijdsregistratie, facturatie, …

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij Husk aan de gebruiker toegang verleent tot het gebruikersgedeelte van de webapplicatie. Het gebruikersgedeelte bestaat uit de voor niet-gebruikers afgeschermde delen van bovengenoemd platform.

 • Aanvaarding van de algemene voorwaarden

  Door gebruik van de Husk website en/of andere Husk diensten geeft u aan de volgende algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. Hierbij bent u van wettelijke legale leeftijd om deze bindende overeenkomst aan te gaan én alvorens de algemene voorwaarden aanvaard te hebben.

 • Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

  De overeenkomst komt bij het aanmaken van een, volledig gratis, account via het formulier op de website. Bij het aanmaken van een account keurde u deze algemene voorwaarden goed door middel van een vinkje ter verklaring deze gelezen te hebben en het voltooien van aanmaak van een account in Husk. Mede met het voltooien van het formulier kwam deze overeenkomst definitief tot stand en werd u hiervan ook op de hoogte gesteld via e-mail of telefonisch. Husk is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een gebruiker te weigeren.

  Elke partij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden in geval dat andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en daarin volhardt, ook na afloop van een redelijke termijn na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling.

 • Rechten en verplichtingen van de gebruiker bij registratie

  Een gebruiker verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot modules van de web applicatie, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-gebruikers.

  Husk behoudt zich het recht voor om ieder moment rubrieken aan het de webapplicatie en het gebruikersgedeelte toe te voegen, te wijzigen of deze te verwijderen zonder dat dit tot enige restitutie van abonnementsgelden leidt.

  Het abonnement is gebonden aan één persoon en kan niet worden overgedragen. Het is de gebruiker dan ook niet veroorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot de web applicatie zonder daar specifiek een nieuwe gebruiker voor aan te maken in de web applicatie. Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van de gebruiker.

  De gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het abonnement wordt toegerekend aan de gebruiker, in geval welke aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De gebruiker draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het abonnement wordt gemaakt.

  De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de juistheid van onder zijn naam verzonden offertes, facturen en creditnota’s. Tevens is de gebruiker volledig aansprakelijk voor eventuele claims voortvloeiend uit incorrecte facturering, incorrecte levering, fiscale claims etc.

  Het gebruik van Husk is voorbehouden aan de gebruiker. Het is verboden om de Husk aan derden, of voor derden, commercieel aan te wenden en als zodanig als dienst aan te bieden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Husk en zonder dat hiervoor een aanvullende overeenkomst is afgesloten.

 • Prijzen, facturering en betaling

  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen luiden de tarieven in Euro, exclusief BTW.

  Betalingen kunnen gemaakt worden via kredietkaart met gebruik van Stripe (Stripe 3180 18th St, San Francisco, CA 94110). Indien u geen online betaling kan maken, kan u steeds een betaling via bankoverschrijving aanvragen via ([email protected]), dewelke door Husk om eender welke reden steeds kan geweigerd worden. Er zijn geen terugvorderingen voor partiële termijnen van dienstverlening. Betaling voor gebruik van Husk kan per kwartaal of jaarlijks onder een vast tarief via overeengekomen abonnementstarief. Een abonnement op de diensten is beschikbaar op kwartaal- of jaarbasis en wordt automatisch hernieuwd op de dag dat het abonnement vervalt, tenzij tijdig gemeld wordt dat het u het abonnement niet langer wenst te verlengen. Als u de betalingsmethode wenst te wijzigen of de automatische hernieuwing wenst te stoppen, kan u ons contacteren per brief, per mail of telefonisch. U moet dit ten laatste communiceren op de werkdag voordat uw abonnement automatisch verlengd zou worden.

  Facturen worden verzonden naar het adres dat werd opgegeven bij voorgaande betaling. In geval van beëindiging van het abonnement worden geen vergoedingen terugbetaald. Onze facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Facturen die niet op (of voor) de vervaldag vereffend worden, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire van 12%, en dit met een minimum van 50 Euro).

  Husk is te allen tijde gerechtigd zijn tarieven aan te passen. De aanpassing wordt kenbaar gemaakt door vermelding op de website en/of per post of e-mail. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen direct van toepassing.

 • Garantie en aansprakelijkheid

  Husk streeft ernaar om de applicatie zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Husk garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc.

  Husk streeft ernaar om te allen tijde correcte en actuele informatie aan te bieden. Husk kan hier echter niet voor in staan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de gebonden informatie uit. Husk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhout van internetpagina’s buiten de applicatie waar door middel van ‘links’ op de website naar wordt verwezen.

  De aansprakelijkheid van Husk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen van 250Euro (tweehonderd vijftig euro).

  Aansprakelijkheid van Husk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

 • Privacy

  Husk houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Husk verwerkt de door u bij het aangaan van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk

 • Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site/web applicatie, met inbegrip van de merken, logo’s, afbeeldingen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Husk en/of rechthoudende derden.

 • Overmacht

  Bij overmacht (omstandigheden buiten de wil van Husk) is Husk vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruit volgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt onder meer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Husk, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

 • Service Level Agreement

  Elke gebruiker kan zowel in de web applicatie als daarnaast (per mail: [email protected]) problemen melden die zich in de web applicatie voordoen. Alle, door de gebruiker gemelde, problemen krijgen met zekerheid respons binnen de 8uur volgend op tijdstip van melding. Bij niet naleven van deze SLA wordt de gebruiker gecompenseerd afhankelijk van de graad van problematiek. Wanneer de gebruiker blootgesteld wordt aan problemen met gevolg dat het gebruik van de web applicatie niet meer mogelijk is en overeen gekomen SLA wordt niet nageleefd, wordt deze de daaropvolgende maand vergoed met één maand gratis gebruik van Husk in een identieke formule zoals deze op het moment van melding is. Problemen die gebruik van de web applicatie niet blokkeren hebben, onder gelijke voorwaarden als boven vernoemd, recht op een zelfde compensatie met beperking tot halve maand volgend op de maand waarin de melding plaatsvond.

  Compensaties betreffende SLA moeten binnen de week na melding van een probleem aangevraagd worden via email op [email protected].

 • Overige bepalingen

  Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. Husk is echter te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan u via de website en/of per post of e-mail.

 • Husk handelsmerk

  Husk en het logo van Husk zijn handelsmerken van float:left bvba en u gaat ermee akkoord deze niet te gebruiken op geen enkele manier zonder toestemming van Husk.

 • Bedrijfsinformatie

  float:left bvba
  Jozef Vandaleplein 3
  8500 Kortrijk
  Belgiê

 • Bij vragen of opmerkingen betreffende deze overeenkomst, contacteer ons op [email protected]